Aynu itak
 

Tane inkar=an ciki piskani usinnay puri usa an puri an .
Korka neywa ta sino inu=an hawe ene an hi :
Nippon un kur e=ne kusu "tampe neno e=iki kuni !"
"Tampe neno somo e=iki yakne wen !"
Repunkur e=ne kusu "tampe neno e=iki kuni !”
"Tampe neno somo e=iki yakne wen !"
 
Menoko e=ne kusu, okkayo e=ne kusu,
oyapurikor wa ciinneka kur e=ne kusu,
ekatci e=ne kusu, ciwentekur e=ne kusu ……
 
Eneampe nen ta urenkare ruwe ta an ?
Anokay opitta usinepurisakka p ne yak pirka .
Usinekatcakka p ne yak pirka .
Usinekewtumsakka p ne yak pirka .
"Usinnay ruwe" an yakka uehosi=an ka somo ki .
"Usinnay ruwe" an kusu pirkaureska=an wa
i=etok ene i=oka ene omanan ru too tuymano situriri p ne .
Sine an kur tapne an yak pirka kunak ye kur sinen ka isam .
Sine an kur yaypurikor kane an yak pirka .
Yayirenkakor kane an yak pirka .
 
WE ARE HERE !
Usa yaynu usa kewtum an=kor wa
diversity parade 2018 ekota
uturano paye=an rok !

訳者:Aynuitak jiji

MAP URL